O projekcie / Raport ewaluacyjny

AKADEMIA LIDERÓW Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – informacje o projekcie

Akademia Liderów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i zakłada zorganizowanie oraz przeprowadzenie 11 letnich obozów liderskich o charakterze edukacyjnym dla ponad 400 uczestników w wieku od 15 do 18 lat z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Argentyny i Brazylii. Działania realizowane są w partnerstwie z organizacjami polonijnymi. Obozy odbędą się w terminach od czerwca do października 2015 roku w zabytkowym XV-wiecznym zamku nad rzeką Narew, stanowiącym siedzibę Domu Polonii w Pułtusku oraz w Domu Polonii w Ostródzie. 

Tematyka obozów jest bardzo bogata i zróżnicowana. Uczestnicy poszczególnych turnusów wezmą udział w zajęciach teatralnych, muzycznych, dziennikarskich, historycznych, społecznych oraz geograficznych. Odbędą się także obozy dotyczące sztuki lokalnej, zdrowego trybu życia oraz kształtowania postaw obywatelskich. Dzięki tak zróżnicowanemu programowi zaproszona młodzież będzie poszerzać swoją wiedzę o Polsce i języku polskim, a także podnosić swoje umiejętności i kompetencje liderskie m.in. poprzez interesujące i praktyczne zajęcia, dyskusje oraz spotkania z ciekawymi gośćmi. Trenerzy, poprzez stosowanie rozmaitych strategii nauczania z wykorzystaniem różnorodnych gier motywacyjnych, połączonych z zajęciami praktycznymi i teoretycznymi, będą czuwać nad wzmocnieniem umiejętności i kompetencji liderskich wśród uczestników, aby mogli oni wykorzystać w przyszłości zdobyte doświadczenie i wiedzę w projektach, na terenie własnego miejsca zamieszkania. Wszystkie obozy odbywać się będą z wykorzystaniem projektowej metody pracy tak, aby na końcu każdego turnusu, uczestnicy mogli przedstawić wspólnie wypracowane rezultaty i omówić wnioski.

Na zakończenie uczestnictwa w obozie, każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie „Akademii Liderów”. W trakcie trwania projektu opiekunowie i trenerzy będą zachęcać młodzież, aby nawiązywała liczne kontakty z Polakami, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą w różnych dziedzinach życia. A więc, oprócz bloków tematycznych z zakresu własnego wizerunku, przywództwa oraz współpracy zagranicznej, planuje się organizację turniejów, sesji dyskusyjnych, spotkań z przedstawicielami rozmaitych grup społecznych w Polsce, a także wspólnych warsztatów z polskimi rówieśnikami. Po powrocie do kraju zamieszkania młodzi liderzy przygotują i przeprowadzą własne mini-projekty, które opublikowane zostaną następnie na stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 

 

RAPORT EWALUACYJNY 

AKADEMIA LIDERÓW STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

 

Spis treści:

1. Uzasadnienie

2. Ankiety ewaluacyjne

3.Użyteczność

4. Podsumowanie

 

1. Uzasadnienie

Liderskie obozy edukacyjne dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą w wieku 15-18 lat to wyjście naprzeciw nieustającej potrzebie ciągłego doskonalenia umiejętności w obszarze posługiwania się językiem polskim, znajomości historii, geografii i kultury polskiej poprzez doskonalenie kompetencji liderskich. Organizacja liderskich obozów edukacyjnych miała na celu wyposażenie młodych liderów polonijnych w umiejętności pozwalające im integrować młode pokolenie w miejscu zamieszkania poprzez kompetencje takie jak: umiejętność pracy w grupie metodą projektu, umiejętność tworzenia sytuacji sprzyjających realizacji projektów w środowisku lokalnym, umiejętności badania potrzeb środowiska. Głównym założeniem projektu było zorganizowanie 11 tematycznych liderskich obozów edukacyjnych dla młodzieży w wieku 15-18 lat posługującej się językiem polskim. Odbyły się obozy o tematyce teatralnej, muzycznej, historycznej, dziennikarskiej, geograficznej, a także dotyczące sztuki lokalnej, zdrowego trybu życia oraz postaw społecznych dla łącznej liczby 443 uczestników z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Brazylii. Podczas warsztatów młodzież pracowała metodą projektu, integrowała się ze środowiskiem lokalnym, podnosiła swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w interesujących zajęciach praktycznych, spotkania z zaproszonymi gośćmi i ekspertami, zdobywała także wiedzę w zakresie trzech głównych bloków tematycznych: przywództwa, kształtowania wizerunku oraz współpracy. Trenerzy pracowali nad wzmocnieniem umiejętności liderskich uczestników, aby mogli oni wykorzystać w przyszłości zdobyte doświadczenie i wiedzę w kraju zamieszkania.

2. Ankiety ewaluacyjne

W trakcie realizacji każdego turnusu obozów liderskich przeprowadzono ankietę ewaluacyjną. Obozy odbyły się w następujących terminach:

- turnus I – 06. - 21. 06. 2015,

- turnus II – 15. - 28.06.2015,

- turnus III – 22.06. - 05.07.2015,

- turnus IV – 06. - 19.07.2015,

- turnus V – 03. - 16.08.2015,

- turnus VI – 09. - 22.08.2015,

- turnus VII – 12. - 26.08.2015,

- turnus VIII – 17. - 30.08.2015,

- turnus IX – 27.09. – 10.10.2015,

- turnus X – 18. – 31.10.2015,

- turnus XI  - 18. – 31.10.2015, 03. – 17.11.2015

Uczestnicy – grupy młodzieży polonijnej z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Brazylii i Niemiec na stałe zamieszkujące poza granicami kraju,  biorące udział w obozach liderskich oceniały przebieg i realizację obozu.

W ankiecie uczestnikom zadano 3 pytania (2 zamknięte i jedno otwarte), wyniki przedstawione są poniżej. W testowaniu uczestniczyły 443 osoby w wieku 15-18 lat. 

1. Jak oceniasz obóz, w którym brałeś udział?

L.P.

ODPOWIEDŹ

LICZBA ODPOWIADAJĄCYCH

        %

a)

Bardzo dobrze

               293

   66,2 %

b)

Dobrze

               145           

   32,7 %

c)

Źle

                   4        

    0,9 %

d)

Bardzo źle

                   0        

        -

 e)

Nie mam zdania

                  1          

    0,2 %

Ilość wypełnień:  443 osoby w wieku 15-18 lat

 

2. Czy zrealizowany program spełnił twoje oczekiwania?

L.P

ODPOWIEDŹ

LICZBA ODPOWIADAJĄCYCH

        %

a)

Tak

                 383

    86,5%

b)

Nie

                     8

    1,8%

c)

Niezupełnie

                   49

    11%

d)

Nie mam zdania

                     3

    0,7%

Ilość wypełnień: 443 osoby w wieku 15-18 lat 

 

  3. W jakich zajęciach wziąłbyś/ wzięłabyś udział podczas następnego obozu?

L.P.

ODPOWIEDŹ

LICZBA ODPOWIADAJĄCYCH

%

1.

LIDERSKIE

190

43%

2.

MUZYCZNE

125

28%

3.

SPORTOWE

122

27,5%

4.

TEATRALNE

 90

20%

5.

DZIENNIKARSKIE

74

16%

6.

ARTYSTYCZNE(FOTOGRAFIA, MALARSTWO, SZTUKA, DIZAJN, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE)

50

11%

7.

KRAJOZNAWCZE

36

8%

9.

HISTORYCZNE

27

6%

10.

JĘZYKOWE

26

6%

11.

PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW

19

4%

12.

KULINARNE

5

1%

13.

GEOGRAFICZNE

20

4,5%

14.

BIOLOGICZNE

6

1%

Ilość wypełnień: 443 osoby w wieku 15-18 lat

 

3. Użyteczność

Projekt Akademia Liderów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pozwolił na osiągnięcie celu w postaci zrealizowania obozów liderskich, które rozwijają kompetencje przywódcze wśród młodzieży polskiej, mieszkającej poza granicami kraju. Dzięki zdobytym wiadomościom oraz zajęciom praktycznym młodzież biorąca udział w obozach uzyskała niezbędne narzędzia do tego, aby właściwie odczytywać potrzeby swojego środowiska lokalnego oraz poprzez różnego rodzaju inicjatywy przyczynić się do aktywizacji środowisk polonijnych we własnym miejscu zamieszkania. Młodzieżowi animatorzy środowisk polskich biorący udział w projekcie podnieśli także poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim, poznali bardziej historię, geografię i kulturę kraju ojczystego, a także nawiązali kontakty nie tylko z młodzieżą mieszkającą w Polsce, ale również z różnorodnymi instytucjami polskimi, co w przyszłości zaowocować może nowymi inicjatywami, a co za tym idzie stawaniem się przez młodych liderów Ambasadorami Polskości na Świecie.

 

4. Podsumowanie

W projekcie Akademia Liderów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wzięło łącznie udział 443 uczestników z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Brazylii. Na podstawie przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych pod koniec każdego z jedenastu turnusów wynika, że spośród wszystkich uczestników, biorących udział w projekcie ponad 66% ocenia zorganizowane obozy w stopniu bardzo dobrym, a ponad 86% stwierdza, że przygotowany program spełnił ich oczekiwania. Wysoki stopień zadowolenia oraz chęć powtórnego wzięcia udziału w tego typu przedsięwzięciu tylko potwierdza fakt  jak bardzo potrzebna jest aktywizacja młodzieżowych środowisk animatorów polskich i jak korzystnie owa aktywizacja wpływa na wzmacnianie więzi i integrację młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju z ich ojczyzną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej