Wspólny Język – wspólne dziedzictwo

Według danych szacunkowych opartych na spisach powszechnych i danych organizacji polonijnych Polonia na świecie stanowi ponad 20 mln osób. W samej tylko Litwie mieszka ok. 300 000 Polaków. Dotychczasowe działania edukacyjne kierowane do Polonii oparte były o wiedzę ekspertów i doświadczenie osób zaangażowanych bezpośrednio w integrację tych środowisk. Oprócz pomocy materialnej na doposażenie i rozbudowę polskich szkół prowadzone są kursy językowe, organizowany wakacyjny wypoczynek w Polsce dla dzieci i młodzieży, ale dotychczasowo dostępne działania stanowią raczej określone zamknięte katalogi wiedzy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom tak obszernej liczby Polaków mieszkających poza granicami kraju Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Macierz Szkolna” z Litwy podjęło się  uzupełnienia istniejących narzędzi edukacyjnych o interaktywny wielofunkcyjny portal edukacyjny, który, dzięki innowacyjnym metodom e-learningowym znacznie usprawni proces edukacyjny, a także zachęci  młodzież polonijną do pełniejszej integracji z krajem ojczystym. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków pochodzących z Unii Eurpejskiej, w ramach programu Erasmus + możliwe stało się wykonanie zamierzonego zadania poprzez projekt „Polsko - Litewski innowacyjny program edukacji pozaformalnej „Wspólny Język”, a w jego ramach utworzenie międzynarodowego portalu łączącego uczniów i nauczycieli polonijnych z różnych stron Polski, Europy, a także świata

Pierwszym etapem projektu było badanie pozaformalnego zapotrzebowania  na narzędzia edukacyjne Polaków przebywających poza granicami Polski. Celem części badawczo-analitycznej było określenie konkretnych potrzeb edukacji pozaformalnej, ze szczególnym nastawieniem na metody edukacji na odległość wśród dzieci i młodzieży przebywającej na stałe poza granicami kraju. Badanie zakładało dotarcie do trzech głównych grup adresatów projektu czyli uczniów, rodziców i nauczycieli. 

W kolejnym etapie projektu, w oparciu o przeprowadzone badania podjęto się zbudowania nowoczesnego kompletu narzędzi edukacji wirtualnej. Grupa ekspertów pracowała nad skompletowaniem bazy materiałów edukacyjnych z zakresu 4 obszarów tematycznych: wspólny język - wspólne tradycje, historia - kultura - tożsamość, aktywność osobista i zespołowa - jak działać w demokratycznym społeczeństwie kompetencje zawodowe - jak przygotować się do sukcesu. Oprócz lekcji e-learningowych, o charakterze kombajnów interaktywnych i multimedialnych dodatkową funkcjonalnością portalu stało się wprowadzenie możliwości udziału w lekcjach wirtualnych, prowadzonych przez realnego nauczyciela. Na portalu zostało zainstalowane także forum dyskusyjne, jak również moderowane eksternistyczne ciągi lekcyjno-tematyczne z wywiadami z żyjącymi świadkami historii, dzięki czemu uczeń może zaangażować się jeszcze bardziej w zdobywanie wiedzy i kształtowanie kultury. 

Podczas spotkań ewaluacyjnych ekspertów oraz dzięki ciągłej wymianie informacji między partnerami projektu rozbudowana została warstwa merytoryczna portalu. Można na nim znaleźć edukacyjne filmy, quizy, krzyżówki, rebusy, oraz gry. W jednostkach lekcyjnych umieszczone są testy sprawdzające poziom nabytych umiejętności. Interfejs i obsługa portalu jest intuicyjna, dopasowana do potrzeb młodego odbiorcy. 

Jednym z działań zaplanowanych w projekcie przed jego upowszechnieniem było testowanie funkcjonalności platformy wśród uczniów i nauczycieli.  Odbyło się kilka takich spotkań, na których młodzież polonijna pochodząca ze szkół polskich na Litwie pod opieką specjalistów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zarejestrowała się w wirtualnych klasach i zapoznała z materiałem lekcyjnym. Także nauczyciele polonijni zostali zapoznani ze wszystkimi funkcjonalnościami portalu, aby móc w przyszłości stać się częścią aktywnie działającej wspólnoty edukacyjnej zrzeszającej młodzież i nauczycieli polonijnych na całym świecie.

Po spotkaniach testujących młodzież została poproszona o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, dzięki czemu na bieżąco można było monitorować całokształt działań przy konstrukcji portalu, którego głównym celem jest umożliwienie samodzielnej zdalnej nauki poprzez doświadczanie, a także zwiększenie nacisku na sferę działań pozaformalnych w procesie edukacji, gdzie nauczyciel jest nie tylko mentorem, ale i partnerem wspólnych poszukiwań, a uczeń ma możliwość wpływać samodzielnie na proces zdobywania wiedzy. 

W chwili obecnej portal jest ogólnodostępny dla wszystkich chętnych uczniów oraz nauczycieli. Rejestracja jest bardzo prosta, wymaga jedynie wypełniania krótkiego formularza, podanego na platformie. Po rejestracji uczniowie mogą zdobywać wiedzę w seminariach i przerabiać wirtualne lekcje. Można także zapisać się na organizowane przez nauczycieli kursy stacjonarne lub zapisać się do wirtualnej klasy.

 

http://www.wspolnyjezyk.org/ 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej