O stowarzyszeniu

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU „WSPÓLNOTA POLSKA”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” to organizacja pozarządowa powołana w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku. Kolejna osoba pełniąca funkcję prezesa Maciej Płażyński, były marszałek Sejmu, jednak kierował Stowarzyszeniem niecałe dwa lata, do swej tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 r. Obecnie prezesem Stowarzyszenia jest Longin Komołowski, były wicepremier RP i minister pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka.

 

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

• inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;

• propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;

• upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;

• pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;

• działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;

• pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim;

• wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia;

• obrona praw polskiej mniejszości narodowej,

• działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

 

Wśród założycieli i członków „Wspólnoty Polskiej”było wielu senatorów i posłów, działaczy niepodległościowych, hierarchów kościelnych i wybitnych naukowców. Obecnie w Stowarzyszeniu działa ponad 4 tysiące członków. „Wspólnota Polska” prowadzi domy Polonii w wielu miastach Polski. Stowarzyszenie traktuje swoją pracę jako służbę i w związku z tym stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Stowarzyszenie realizuje zadania państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego oraz Ministerstwo Sportu. Stowarzyszenie jest organizatorem zjazdów Polonii i Polaków z zagranicy. Współdziałając z Radą Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata, zorganizowano w październiku 1990 r. w Rzymie Konferencję „Kraj – Emigracja” pod patronatem papieża Jana Pawła II, na której po raz pierwszy spotkali się Polacy ze Wschodu i Zachodu, i która przygotowała zwołanie I Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem wielu zjazdów przedstawicieli polonijnych środowisk dziennikarzy, lekarzy, inżynierów. Wspiera również struktury związków Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne w świecie.

 

„Wspólnota Polska” zajmuje się również ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, realizując poważne prace remontowe i konserwatorskie zabytków polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju. Jej pracownicy starają się przybliżać dzieła kultury poprzez organizowanie wystaw, wyjazdów twórców, ich udział w konkursach muzycznych, filmowych, itp. upowszechnianie w Kraju ich dorobku. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej